10. ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ”

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320,696,887 ไร่ หรือ 320.70 ล้านไร่ จากข้อมูลใน พ.ศ. 2561 พื้นที่ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทยมีเนื้อที่ 60,025,262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.71 ของเนื้อที่ประเทศ โดยดินปัญหาที่มีเนื้อที่มากที่สุด คือ ดินตื้น มีเนื้อที่ 38,192,449 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของเนื้อที่ประเทศ รองลงมาคือ ดินทรายจัด มีเนื้อที่ 11,863,617 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของเนื้อที่ประเทศ ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ 5,423,641 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 1.68 ของเนื้อที่ประเทศ ดินเค็ม มีเนื้อที่ 4,200,111 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของเนื้อที่ประเทศ และดินอินทรีย์ มีเนื้อที่ 345,444 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่ประเทศ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2563)

ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2550 2557 2558 และ 2561หมายเหตุ: ข้อมูล ใน พ.ศ. 2550 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 50,000
ข้อมูลใน พ.ศ. 2557 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ข้อมูลใน พ.ศ. 2558 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ข้อมูลใน พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย พ.ศ. 2558

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล